bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

onsdag 6. mai 2015

Min vurderingspraksis

Vurdering er en del av skolen som har hatt mye fokus de siste årene, særlig i ungdomsskolen har det vært viktig å skulle dokumentere hvorfor en elev har oppnådd en gitt karakter. Nå har vi lærere prøvd oss frem med ulike skjemaer, med avkrysning og utguling av gitt nivå, uten helt å klare å lande på en standard vi kan være enige om. Fagenes egenart spiller også en rolle for hva som er fornuftig å bruke. Jeg ønsker her å fokusere på engelsk og vise den vurderingsformen som jeg har brukt den siste tiden.Jeg tilhører den gruppen lærere som absolutt er for bruk av kriterier, men det må foreligge noen premisser utover å være ren dokumentasjon og "rettferdiggjøring"  av en karaktersettingfor ens egen del:
Eksempel på kriterier til et større arbeid i engelsk:
disse forandrer seg minst mulig til neste arbeid.
* kriteriene må være forståelige - og oppnåelige, for eleven
* kriteriene må være gjennomgått og forstått i forkant. Elevene må vite hva dom forventes av dem ved et gitt arbeid
* kriteriene må være kvalikative og i minst mulig grad kvantitative. Unngå uttrykk som "til en viss grad", "i noen grad" og "i høy grad", dette sier eleven veldig lite.
* kriteriene bør også forandre seg minst mulig fra ett arbeid til det neste. Således kan eleven følge sin egen faglige utvikling over tid. Dette er lettere for fag som engelsk skriftlig enn andre fag der en stadig bytter hva som måles. 
* til slutt: unngå unødvendig skrift på vurderingsark du gir ut! Bruk av kriterier skal være til hjelp for eleven, en bør derfor distrahere dem minst mulig.

Høy grad, lav grad, middels måloppnåelse?
Så lenge vi har brukt kriterier har vi også diskutert hva vi skal kalle kolonnene. Lenge brukte jeg begrepene "Nivå 2", "Nivå 3-4" og "Nivå 5-6" for å unngå uttrykk som "lav måloppnåelse" og "under middels". Etter samtaler med en tidligere kollega og utveklsinger av erfaringer, har jeg landet på et skjema der jeg skriver inn de tre hovedområdene i skriftlig engelsk; innhold, språk og struktur. Under hvert av disse punktene har jeg, med utgangspunkt i Udir sine kriterier utarbeidet til skriftlig eksamen, skrevet korte konsise punkter for hva de skal passe på når de skriver. Disse har jeg gått gjennom sammen med dem. Dette gjør at elevene lett får oversikten over hva som forventes av dem når de skriver. Noen av punktene, litt avhengig av type tekst eller arbeid de produserer, vil variere, men for det meste vil de se kjente punkter fra gang til gang.
Eksempel på tilbakemelding ved hjelp av vurderings-
skjema. Det som er viktigst at eleven er uthevet.
Eleven får også tilbake rettet besvarelse.

Ved vurdering av arbeid setter jeg opp kriteriene i tre båser i en kolonne til venstre. Til høyre har jeg tre båser for kommentar, en bås for innhold, en for språk og en for struktur. Her kan enten eleven selv skrive en egenvurdering med utgangspunkt i kriteriene, eller lærer kan komme med sin. Jeg legger først vekt på hva eleven har fått til, deretter noe om forbedringer som kan gjøres. Til slutt har jeg et kommentarfelt med "videre arbeid", dette er en fremovermelding som oppsummerer kort hva eleven må fokusere videre på og den kan inneholde forslag til ressurser. Her er det også viktig å komme med støttende meldinger om å bygge videre på det som var bra. Som lærer kan man også differensiere og komme med forslag til ulike læringsressurser, alt etter hvor eleven er i læringsprosessen. Noen trenger å trene mer på verb og bør pekes mot dette, mens andre kan få oppgaver om bruk av tekstbindere.

Ved tilbakemelding har jeg valgt å ta meg tid til å snakke med elevene en og en av gangen. Dette tar mye tid og krever en organisering som tillater at man kan ta dem ut en og en. En tilbakemelding som gis skriftlig er bra, men for å vite at eleven har forstått tilbakemeldingen bør det sikres med en samtale og gjennomgang av arbeidet. Jeg går da gjennom vurderingsskjemaet mitt og viser til en rettet utgave av elevens tekst for å underbygge hva jeg mener.

Er dette bruk av kriterier?
Her er det ikke noe skjema med utguling eller avkrysning, så hvis det må til for å få fullverdig vurdering, vil ikke denne modellen holde mål. Men jeg har unngått å ha mer tekst enn nødvendig og har plukket kriteriene fra Udir ned på et nivå som elevene kan forstå. Jeg har ikke brukt dette systemet lenge, men jeg har tror på at det er til nytte for elevene. Det kan helt sikkert forbedres.

Veien videre
For min del kommer utviklingen av vurderingsarbeidet mitt til å handle om form, jeg ønsker å ta i bruk videoretting. Om jeg skal bruke Explain Everything (som du kan lese mer om her) eller et annet videoprogram, har jeg ikke bestemt ennå. Jeg tenker å kommentere teksten i en video og ha en gjennomgang av vurderingsskjemaet etterpå. Elevene kan se videoen alene som en forberedelse til faglig samtale med meg som lærer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar